KKV Plusz

Hogyan válasszunk végelszámolót

2015-05-27 Szerző: kkv Rovat: Kiemelt, Pénzügy, Tippek

Mindenre fel kell készülni, erre is. Főleg azért, hogy a lehető legkisebb veszteséggel történjen meg a felszámolás. Igyekszünk hasznos alap információkat és tippeket adni.

vegelszamolas_173113379

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye. Úgy is mondhatnánk, ha határozatlan időre alapítottak egy céget, nincs működéi vagy financiális probléma akkor ez a megszűnés ’normális’ módja. Így végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor.

Ha arra a döntésre jut egy vállalkozás, hogy inkább abbahagyja működését, és nem kell felszámolást lefolytatni akkor végelszámolás következik.
Ennek lépései közül az első ennek elhatározása is kimondása – utalt rá a vallakozo.info összeállítása. A társaság legfőbb szerve határozatot hoz a végelszámolás elrendeléséről, melyben

– meghatározza a végelszámolás kezdő időpontját,
– megválasztja a végelszámolót,
– rendelkezik a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok (leányok) sorsáról,
– rendelkezik a végelszámoló díjazásáról.

A végelszámolás kezdő időpontja a határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. Ezen időponttal a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, a cég vezető tisztségviselője (így egyben törvényes képviselője) a végelszámoló lesz. A végelszámolás elrendelése és a végelszámoló megválasztása a létesítő okirat módosítását nem igényli.

A végelszámoló személyére a cégformától függetlenül megfelelően alkalmazni kell a Ptk. a vezető tisztségviselőre vonatkozó általános szabályait és a gazdasági társaság társaságokra vonatkozó közös szabályait azzal, hogy végelszámolóvá jogi személy és olyan személy is kijelölhető, aki a céggel azonos főtevékenységet folytató cégben vezető tisztségviselő.

vegelszamolas_134923592

A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha az a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja. Végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy is választható. A jogutód nélküli megszűnését elhatározó cég a végelszámoló megválasztásakor a végelszámoló díjazásáról, illetve a feladat ellátásának ingyenességéről is rendelkezik.

A végelszámoló visszahívásáról és új végelszámoló kijelöléséről a cég legfőbb szerve határoz. Ha a végelszámoló meghalt, vagy jogutód nélkül megszűnt, illetve ha a végelszámolással együtt járó feladatok ellátására más okból képtelenné vált, és ennek bekövetkezésétől számított 60 napon belül az új végelszámoló megválasztása nem történt meg, a cég bármely tagja vagy hitelezője a cégbírósághoz fordulhat annak érdekében, hogy a cégbíróság a végelszámoló megválasztása érdekében a legfőbb szerv ülését hívja össze, vagy a kérelmezőt erre jogosítsa fel. A cégbíróság ezen kérelmet akkor teljesíti, ha a kérelmező a legfőbb szerv összehívásának várható költségét megelőlegezi és a tárgyi feltételek biztosítását megfelelően igazolja.

MIT TESZ A VÉGELSZÁMOLÓ
1. felméri a cég vagyoni helyzetét,
2. behajtja követeléseit,
3. kiegyenlíti tartozásait,
4. érvényesíti jogait és teljesíti kötelezettségeit,
5. vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti,
6. a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai (részvényesei) között pénzben vagy természetben felosztja és a
7. cég működését megszünteti.

A végelszámoló az adózót terhelő adókötelezettségeket a végelszámolás kezdő időpontjától teljesíti, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A végelszámolót terhelő adókötelezettségek elmulasztása miatt a mulasztási bírságot a végelszámolóval szemben kell megállapítani, azzal, hogy akkor mentesül a mulasztási bírság alól, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza.

vegelszamolas_144338077

A cég a törlésére irányuló kérelmét három éven belül kell a cégbíróságra benyújtani, ellenkező esetben kényszertörlési eljárás lefolytatására kerül sor.
A kényszertörlési eljárás megindításával egyidejűleg a végelszámoló tisztsége megszűnik, de az eljárás során köteles a cégbírósággal együttműködni, és a kényszertörlési eljárás lefolytatása érdekében valamennyi rendelkezésére álló információról a cégbíróságot tájékoztatni.

A végelszámolási eljárást követően elrendelt kényszertörlési eljárás során a volt végelszámoló köteles az adókötelezettségeket teljesíteni, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, majd a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni.

EGYSZERÜSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS
A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég végelszámolását (és annak cégbejegyzését) egyszerűsített módon lehet lefolytatni, ha a cég a végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást befejezi. Ezáltal az egyszerűsített végelszámolás, egyben gyorsabb végelszámolás is, hamarabb befejeződik.

1. Az egyszerűsített végelszámolás esetén a végelszámolás megindulásáról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét a végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított nyolc napon belül köteles kezdeményezni.

2. A cég a végelszámoló személyét a végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak, amely rendelkezik a törlés bejegyzéséről és közzétételéről, ennek keretében feltüntetve a végelszámoló személyét és lakóhelyét (székhelyét), utalva arra is, hogy a végelszámolás egyszerűsített módon folyt le.

3. A végelszámoló jogállására, a feladataira a végelszámolás szabályait megfelelően alkalmazni kell. Az adózó az állami adó- és vámhatósághoz a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az egyszerűsített végelszámolás megindulásáról, valamint annak megszüntetéséről és a cég működésének továbbfolytatásáról a Cégközlönyben megjelentetett közlemény adatait.

4. E végelszámolás is megszüntethető döntés alapján a cégtörlési kérelem benyújtásáig. Ha a legfőbb szerv vagy az egyéni cég tagja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását határozta el, a cég a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül köteles erről a Cégközlönyben közleményt közzétenni. A közleményben meg kell jelölni a végelszámolás megszüntetésének időpontját, valamint azt a tényt, hogy a végelszámolás megszüntetésére a cég működésének továbbfolytatásával kerül sor.

Címkék , , ,