KKV Plusz

Intermark Kft. – Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2013. január 1-től

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF”) szabályozzák az Intermark Kft. (továbbiakban Kiadó) kiadásában megjelenő print és online kiadványok hirdetési szabályait, valamint a Kiadó és a Megrendelő közötti egyéb kérdéseket.

2. A megrendelőknek Kiadóval, mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket, valamint a hivatalos hirdetési árlistában foglaltakat kell alkalmazni, kivéve, ha felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelők a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit automatikusan elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

3. A Kiadó a megrendeléseket írásban (elektronikus levélben, levélben, faxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. A hirdetések megrendelésekor a Reklámozónak meg kell neveznie vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát. A Reklámozó a minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik ilyen kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. A Reklámozónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is. A Kiadó egyes esetekben csak előre fizetés mellett fogadja el a megrendelést. A Kiadó először hirdető ügyfelek esetében mindenképp előre fizetéssel vesz fel hirdetéseket.

4. A Megrendelő a hirdetés anyagát kéziratos formában a megjelenés előtt 5 munkanappal, nyomdakész formában 2 munkanappal köteles a Kiadó hirdetési részlegére eljuttatni. Behúzás esetében a Megrendelő a behúzás anyagát a megjelenés előtt 3 munkanappal köteles leadni.

5. A megjelenések időpontjának esetleges módosulásáról a Kiadó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

6. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a kiadványai profiljába nem illő hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó egy már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlését konzekvenciák nélkül visszamondhatja vagy megkifogásolhatja.

7. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi megfontolásokból – az 1. pontban rögzített szerkesztőségi szempontokra tekintettel – a hirdetések elhelyezésén változtasson. Erről még a megjelenés előtt tájékoztatja a Megrendelőt. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem tudja minden esetben garantálni. Ebben az esetben a Kiadó csak a hirdetés alapárát számlázza.

8. A Megrendelő köteles előre tájékoztatni a Kiadót, ha a Megrendelő által küldött hirdetési anyagban harmadik fél logója, arculati eleme vagy a harmadik félre vonatkozó utalás szerepel. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy felárat számoljon fel a hirdetésre a harmadik fél hirdetésben való megjelenési arányától függően.

9. A Kiadó nem vállal felelősséget az ügyfél által jóváhagyott hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. („Elmaradt haszon” címén a Kiadó nem vonható felelősségre.) A Kiadó által elkészített hirdetéseket elfogadottnak tekintjük, ha a megjelenés előtti napon 14.00-ig a Megrendelő írásban nem jelzi észrevételeit.

10. Az előre megrendelt hirdetések határidőn túli leadása esetén a hirdetési díj 10%-ának megfelelő késedelmi kötbér fizetendő, ha a Kiadó a hirdetést meg tudja jelentetni. Leadási késedelem esetén azonban a megjelenés nem garantált. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg. Folyamatos megjelenés esetén – ha a Megrendelő a leadási határidőig kifejezetten nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén – a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.

11. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli.

12. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, melyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

13. Az ügynökségeknek minden esetben – lehetőség szerint adathordozón küldött – nyomdakész anyagot kell biztosítaniuk. Változtatások esetén új nyomdakész anyagról kell gondoskodniuk.

14. A színes print hirdetésekhez kromalint vagy más színmintát kell mellékelni. Az elektronikus formában érkező anyagokhoz minden esetben printet kell mellékelni.

15. A Kiadó az átvett kéziratokon jogosult a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. A Kiadó a Megrendelő által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg. Amennyiben azonban a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben közli a Megrendelővel, és azt csak közös egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Kiadó a hibát kijavítja vagy javításra visszaküldi. „Nem észlelés” címén a Kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.

16. A Kiadó csak a Megrendelő kifejezett kívánságára küld imprimatúrát, amelyet csak akkor tekint elfogadottnak, ha azt a Megrendelő aláírva és datálva a megadott határidőre visszaküldi.

17. Amennyiben a Megrendelő a hirdetés előállításához a Kiadó segítségét kéri, azt a megrendeléssel együtt közölnie kell. A Kiadó a nem nyomdakész hirdetések elkészítését – más megállapodás hiányában – 10% technikai költség ellenében vállalja.

18. Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó lap megjelenésétől számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni. A Kiadó reklamációt csak írásban fogad el.

19. A Kiadó a hirdetők által leadott filmeket és nyomdakész anyagokat az utolsó megjelenést követő 3 hónapon át őrzi meg. Ezt követően – ha más megállapodás nem történt – az anyagokat megsemmisíti.

20. A már írásban visszaigazolt megrendelések esetében lemondást a Kiadó csak írásban fogad el. Lemondási határidő: a megjelenés előtti 8. munkanapon a hirdetés pönálé mentesen lemondható. A megjelenés előtt 6–7. munkanapon 50%-os, 4–5. munkanapon 70%-os, a megjelenést megelőző 3. naptól a megrendelt felület értékének 100%-os megfizetésével lehet lemondani a már megrendelt hirdetést. Behúzás esetében a lemondási határidő: a megjelenést megelőző 3 munkanappal. Későbbi lemondás esetében a behúzás költségének 100%-át a Megrendelőnek meg kell térítenie. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a hirdetési anyagleadást követően amennyiben az sérti a Kiadó kereskedelmi érdekeit, a Kiadó a megrendelést a megjelenés előtt írásban visszautasíthatja. Ilyen esetekben semmilyen ellentételezés nem terheli a feleket.

21. A Kiadó print kiadványai esetében fenntartja a jogot, hogy az – előre meghirdetett – megjelenés időpontjától eltérjen.

22. A Kiadó a megállapodás keretében megjelenő hirdetések ellenértékéről a megjelenést követően a Megrendelőnek a megállapodás szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező, a megjelentetett hirdetést tartalmazó újságoldalt.

23. Online hirdetések teljesítése esetén megrendelő a statisztikát a Kiadó által megadott azonosítóval és jelszóval a hirdetés megjelenésének 1. napjától a lejáratot követő 10. napig tekintheti meg az interneten. Kiadó a megrendelő külön kérésére a lejáratot követő 10. nap után is lehetőséget teremt a statisztika megtekintésére. Megrendelő a statisztikát a teljesítés igazolásaként elfogadja. Amennyiben megrendelő a statisztika megtekintésének lehetőségével a fent említett időpontig nem él, a teljesítés ebben az esetben is elfogadottnak minősül.

24. Két naptári hónapot is érintő időtartamú online kampány esetén a Kiadó havonta utólag, a megrendelés összértékével és időtartamával arányos résszámla kiállítására jogosult.

25. Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy később időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén a kedvezménykülönbséget számla ellenében visszafizeti a Kiadónak.

26. Átutalással történő fizetés esetén a számlák kiegyenlítésének határideje 8 banki nap. Ha a Megrendelő a fizetési határidő betartását elmulasztja, a Kiadó a további hirdetések közlését, azok visszaigazolása ellenére is felfüggeszti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan visszavonja.

27. Lejárt tartozás esetén (sorozathirdetés) a Kiadónak jogában áll a már megrendelt és már visszaigazolt hirdetéseket nem megjelentetni mindaddig, amíg teljes egészében nem rendeződtek a lejárt számlatartozások.

28. Késedelmes fizetés esetén a Kiadó késedelmi kamatot jogosult felszámítani, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

29. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a Megrendelőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti. A Megrendelő – amennyiben az új tarifákat nem fogadja el – a lemondási határidő betartásával megrendelésétől elállhat.

30. A Megrendelő (Reklámozó és Reklámszolgáltató) ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, illetve a Kiadó munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a Reklámozóval és Reklámszolgáltatóval szemben fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a hivatkozott törvény és a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A fenti felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a Kiadó, illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetőleg a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve munkatársai már kiegyenlítették, a Megrendelő a Kiadóval, illetőleg munkatársával szemben tartozik helytállni.

31. Esetleges vitás kérdésekben – az egyedi szerződéseken, megállapodásokon túlmenően – az Általános Hirdetési Feltételekben, továbbá a Ptk.-ban és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak az irányadók.